შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის დეპარტმენტის მიზანია, ითანამშრომლოს უნივერსიტეტის კურსადმთავრებულებთან,  მათი უნივერსიტეტის აკადემიურ ცხოვრებაში ჩართვის, შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ინდეტიფიკაციისა და ამ მოთხოვნებთან საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანის  მიზნით.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა კოორდინაციის დეპარტამენტი ცდილობს დაამყაროს მჭიდრო კავშირი უნივერსიტეტსა და კურსდამთავრებულთა შორის, რათა უზრუნველყოს მათი სამომავლო გეგმების ხელშეწყობა. მისი მიზანია გააღრმაოს ურთიერთობები უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს შორის.